123faillissementaanvragen.nlAlgemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Huurrechtjurist De Jong B.V.

 1. Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Huurrechtjurist De Jong B.V. als opdrachtnemer optreedt, voor zover van deze algemene voorwaarden niet schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2       Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die door Huurrechtjurist De Jong B.V. bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

1.3       De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. De ondernemer

2.1       Huurrechtjurist De Jong B.V. (KVK 80745997) is geen advocaat maar een jurist en is gevestigd te Almere aan de Randstad 22 46 en is een samenwerkingsverband aangegaan met de advocatuur J.M. Koppert (KVK 59399066) gevestigd te Lelystad. Huurrechtjurist De Jong B.V. werkt onder supervisie van advocatuur J.M. Koppert en conformeert zich aan alle gedragsregels op het gebied van geheimhouding, jaarlijkse opleiding en gedragsregels in de omgang die ook voor advocaten gelden. Alle opdrachten welke binnenkomen via de websites www.123conservatoirbeslag.nl www.123steunvordering.nl www.123faillissementaanvragen.nl www.loonvordering123.nl worden uitdrukkelijk aangegaan door Huurrechtjurist De Jong B.V..

 1. Opdracht

3.1       Een opdracht komt tot stand door het invullen van een opdrachtformulier op de websites www.123conservatoirbeslag.nl www.123steunvordering.nl www.123faillissementaanvragen.nl www.loonvordering123.nl en de bevestiging van de opdracht door Huurrechtjurist De Jong B.V. aan de opdrachtgever. Een opdrachtbevestiging door Huurrechtjurist De Jong B.V. geldt als aanvaarding van de door de opdrachtgever aangeboden opdracht, waarop de voorwaarden en tarieven van toepassing zijn waarnaar in de opdrachtbevestiging wordt verwezen. Een dergelijke eenzijdige opdrachtbevestiging kan worden gehanteerd als het een dienst betreft waarvan de toepasselijke voorwaarden en tarieven zijn vermeld op de website van Huurrechtjurist De Jong B.V. en waarvan de opdrachtgever derhalve vooraf heeft kunnen kennisnemen. Het staat Huurrechtjurist De Jong B.V.  echter vrij om een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever verlangen ten bewijze van het akkoord van de opdrachtgever met de toepasselijke voorwaarden en tarieven.

3.2       Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks verstrekt aan Huurrechtjurist De Jong B.V., hetzij aan individuele personen, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Huurrechtjurist De Jong B.V.. Dit geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Huurrechtjurist De Jong B.V. bepaalt naar eigen inzicht welke werkzaamheden door welke perso(o)n(en) worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3       Zowel de opdrachtgever als Huurrechtjurist De Jong B.V. is gerechtigd de opdracht door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, (tussentijds) te beëindigen. Huurrechtjurist De Jong B.V. behoudt in geval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de met de beëindiging verband houdende werkzaamheden en kosten, waarbij de bijkomende werkzaamheden aanvullend op uurbasis in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief (zie artikel 5). Eventuele overige prijsconsequenties van (tussentijdse) beëindiging zijn vermeld in de betreffende opdrachtbevestiging, dan wel prijsafspraak. Indien het een spoedopdracht betrof welke is aangenomen tegen een vaste prijs, dan kan deze alleen kosteloos worden geannuleerd voordat de opdrachtbevestiging en de factuur aan de opdrachtgever is verstrekt.

3.4       De opdrachtgever vrijwaart Huurrechtjurist De Jong B.V. tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Onder de redelijke kosten van juridische bijstand wordt mede verstaan de kosten voor de eigen werkzaamheden van Huurrechtjurist De Jong B.V., welke werkzaamheden op uurbasis in rekening worden gebracht tegen het tegen het geldende uurtarief (zie artikel 5).

 

 1. Uitvoering van de opdracht

4.1       De opdrachtgever dient alle gegevens waarvan Huurrechtjurist De Jong B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Huurrechtjurist De Jong B.V. te verstrekken.

4.2       De opdrachtgever staat in voor de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de aan Huurrechtjurist De Jong B.V. verstrekte gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn.

4.3       Huurrechtjurist De Jong B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat Huurrechtjurist De Jong B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens. Als de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig door Huurrechtjurist De Jong B.V. zijn ontvangen, dan wel als blijkt dat de verstrekte gegevens onvolledig, onjuist of onbetrouwbaar zijn, is Huurrechtjurist De Jong B.V. gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de hieruit voortvloeiende werkzaamheden aanvullend op uurbasis in rekening te brengen tegen het geldende uurtarief (zie artikel 5). Onder aanvullende werkzaamheden worden mede verstaan de werkzaamheden in het kader van een tegen Huurrechtjurist De Jong B.V., of tegen een bij Huurrechtjurist De Jong B.V. werkzame advocaat, ingestelde klacht- of tuchtprocedure als deze procedure verband houdt met de door de opdrachtgever verstrekte onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens.

4.4       De opdrachtgever dient gegevens zo veel mogelijk digitaal aan te leveren, bij voorkeur in PDF door deze te e-mailen of te uploaden in het digitale dossier (wanneer beschikbaar). Gegevens die niet digitaal worden aangeleverd, dienen niet in origineel, maar in kopie te worden aangeleverd. Huurrechtjurist De Jong B.V. zal gegevens die niet digitaal zijn aangeleverd binnen redelijke grenzen digitaal verwerken door deze te scannen en op te slaan in het digitale dossier van de opdrachtgever (wanneer beschikbaar), waarna het Huurrechtjurist De Jong B.V. vrij staat om de niet digitale gegevens te vernietigen. Dit laatste geldt met uitzondering van originele akten, processtukken, exploten of vonnissen. Huurrechtjurist De Jong B.V. is gerechtigd om de bestede tijd voor het verwerken van gegevens die niet digitaal zijn aangeleverd aanvullend op uurbasis in rekening te brengen tegen het geldende uurtarief (zie artikel 5).

4.5       Huurrechtjurist De Jong B.V. voert de opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

4.6       Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een voor de volbrenging van de opdracht overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve termijn dient Huurrechtjurist De Jong B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Huurrechtjurist De Jong B.V. een redelijke termijn van tenminste 10 werkdagen dient te worden gegund de opdracht alsnog te volbrengen.

4.7       Het staat Huurrechtjurist De Jong B.V. vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht, waarvan de kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. Huurrechtjurist De Jong B.V. is gerechtigd om de voorwaarden die door derden worden bedongen, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, te aanvaarden en op dergelijke voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep te doen voor zover het de uitvoering van de opdracht door die derde(n) betreft.

4.8       De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten aan de inhoud of het resultaat van die werkzaamheden ontlenen.

4.9       Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt alle correspondentie plaats in de Nederlandse taal.

 1. Elektronische communicatie en online portal

5.1       Correspondentie vindt zo veel mogelijk plaats per e-mail of middels het plaatsen van berichten in het digitale dossier via de online portal (wanneer beschikbaar).

5.2       Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hanteert Huurrechtjurist De Jong B.V. het door de opdrachtgever bekendgemaakte e-mailadres als zijn primaire correspondentieadres. De opdrachtgever dient zijn inbox en spambox gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig – minimaal wekelijks – te controleren op inkomende emails van Huurrechtjurist De Jong B.V.. De consequenties die zijn verbonden aan het niet (tijdig) controleren hiervan komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.3       Huurrechtjurist De Jong B.V. beschikt over een online portal voor opdrachtgevers, waarin de opdrachtgever nieuwe dossiers kan indienen en in zijn lopende dossier(s) onder meer op de hoogte kan blijven van ontwikkelingen, reacties kan plaatsen, betalingen kan doorgeven, bestanden kan uploaden en documenten kan inzien die voor de opdrachtgever zijn bestemd. Huurrechtjurist De Jong B.V. is gerechtigd om de toegang tot niet voor de opdrachtgever bestemde documenten geheel of gedeeltelijk te beperken.

5.4       De online portal is behoudens technische storingen 24/7 beschikbaar. De opdrachtgever aan wie inloggegevens voor de online portal zijn verstrekt, dient gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig – minimaal wekelijks – in te loggen om te controleren op inkomende berichten van Huurrechtjurist De Jong B.V.. De consequenties die zijn verbonden aan het niet (tijdig) controleren hiervan komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.5       Huurrechtjurist De Jong B.V. beschikt verder over een online portal voor debiteuren, waarin de debiteur in zijn dossier(s) een actuele specificatie van de vordering kan inzien, reacties kan plaatsen, betalingen kan verrichten en een betalingsregeling kan voorstellen. Het is voor debiteuren niet mogelijk om via de online portal op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en om documenten in te zien.

5.6       Inloggegevens voor de online portal zijn strikt persoonlijk en mogen niet onbevoegdelijk worden gebruikt, worden verstrekt aan derden, of worden gebruikt door derden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om inloggegevens van derden, waaronder debiteuren, te gebruiken. Huurrechtjurist De Jong B.V. is gerechtigd om de opdrachtgever de toegang te beperken tot documenten met inloggegevens van derden, waaronder debiteuren, dan wel de opdrachtgever slechts een afschrift van dergelijke documenten te verstrekken waarin de inloggegevens onleesbaar zijn gemaakt.

5.7       Huurrechtjurist De Jong B.V. is gerechtigd om de toegang tot de online portal geheel of gedeeltelijk te beperken of hieraan nadere voorwaarden te stellen. Hoewel de online portal in de regel uitstekend beschikbaar is, aanvaardt Huurrechtjurist De Jong B.V. geen aansprakelijkheid voor de tijdelijke onbeschikbaarheid of het niet-functioneren van de online portal.

5.8       Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij door de ontvanger het tegendeel wordt bewezen. De door Huurrechtjurist De Jong B.V. opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt tussen de opdrachtgever en Huurrechtjurist De Jong B.V. als bewijs behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

5.9       De ontvanger dient de elektronische communicatie te controleren op de aanwezigheid van virussen. Huurrechtjurist De Jong B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatie, zoals verspreiding van virussen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

5.10     De verzending van elektronische communicatie geschiedt zonder encryptie.

 1. Honorarium en facturering

6.1       Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op basis van de bestede uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Het uurtarief betreft het basis uurtarief, het verhoogde uurtarief of het spoed uurtarief. Het geldende uurtarief is vermeld in de betreffende opdrachtbevestiging, dan wel prijsafspraak, bij gebreke waarvan het basis uurtarief geldt.

6.2       Het basis uurtarief bedraagt € 200,–. Het basis uurtarief geldt voor zaken met een financieel belang van niet meer dan € 100.000,– en voor zaken waarin het financieel belang niet kan worden bepaald. Het basis uurtarief geldt niet voor zaken die een verhoogde mate van specialisatie vereisen en ook niet bij spoed.

6.3       Het verhoogde uurtarief bedraagt € 225,–. Het verhoogde uurtarief geldt voor zaken met een financieel belang van meer dan € 100.000,– of voor zaken die een verhoogde mate van specialisatie vereisen. Als een zaak een verhoogde mate van specialisatie vereist, wordt dit vermeld in de betreffende opdrachtbevestiging, dan wel prijsafspraak. Het verhoogde uurtarief geldt niet bij spoed.

6.4       Het spoed uurtarief bedraagt € 275,–. Het spoedtarief geldt voor werkzaamheden die met spoed of buiten de gebruikelijke kantoortijden worden uitgevoerd. Van spoed is sprake als er binnen 5 werkdagen een aanvang met de betreffende werkzaamheden dient te worden gemaakt. Onder gebruikelijke kantoortijden worden werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 16:30 uur verstaan met uitzondering van (Nederlandse) nationale feestdagen.

6.5       De hiervoor vermelde uurtarieven gelden voor werkzaamheden die door een advocaat worden uitgevoerd. Voor werkzaamheden die door een jurist (niet zijnde een advocaat) worden uitgevoerd, geldt een basis uurtarief van € 125 en een spoed uurtarief van € 175.

6.6       Het financiële belang wordt vastgesteld op basis van de hoofdsom van de vordering(en) van de opdrachtgever en eventuele tegenvordering(en) van de wederpartij(en), beiden vermeerderd met rente en incassokosten. Het financiële belang wordt vastgesteld bij aanvang van de zaak, maar wordt tussentijds naar boven bijgesteld als het financiële belang gedurende de behandeling van de zaak hoger wordt. Tussentijdse bijstelling van het financiële belang naar beneden vindt niet plaats.

6.7       Als het honorarium wordt vastgesteld op uurbasis, wordt het honorarium vermeerderd met een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten van 8% van het verschuldigde honorarium.

6.8       Als het honorarium wordt vastgesteld op basis van een vaste prijs, is de vaste prijs gebaseerd op uitvoering van de betreffende werkzaamheden binnen de gebruikelijke kantoortijden en zonder spoed tenzij dit anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Hetgeen in artikel 5.4 is vermeld ten aanzien van het spoedtarief en spoed is van overeenkomstige toepassing. Bij een vaste prijs bedraagt het spoedtarief de vaste prijs vermenigvuldigd met factor 1,5 (150%).

6.9       Een vaste prijs is altijd gebaseerd op de beschikbare informatie en gegevens, en de huidige stand van zaken in een dossier. Als gedurende de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor de vaste prijs geldt, blijkt dat de opdrachtgever Huurrechtjurist De Jong B.V. niet volledig heeft geïnformeerd door Huurrechtjurist De Jong B.V. niet alle informatie en gegevens te verstrekken, is Huurrechtjurist De Jong B.V. gerechtigd om de werkzaamheden die hiermee verband houden aanvullend op uurbasis in rekening te brengen. Hetzelfde geldt als de stand van zaken in een dossier wezenlijk wijzigt doordat zich ontwikkelingen voordoen waarmee geen rekening kon worden gehouden bij de bepaling van de vaste prijs, waardoor onvoorziene werkzaamheden noodzakelijk zijn, zoals bij verweer dat wordt ontvangen, of een tegenvordering die wordt ingesteld, na het maken van de betreffende vaste prijsafspraak.

6.10     Het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de uitgevoerde opdracht, tenzij het honorarium toeziet op een vergoeding in verband met verschuldigde incassokosten, rente of incassoprovisie. Als een dergelijke vergoeding afhankelijk is van een geïncasseerd bedrag, geldt dat eenmaal geïncasseerd als blijvend geïncasseerd geldt, ook als er nadien terugbetaling of ongedaanmaking op andere wijze plaatsvindt.

6.11      De ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, vertaalkosten, koerierskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en de kosten van ingeschakelde derden) worden aanvullend bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Dit geldt ook als een vaste prijsafspraak is gemaakt, aangezien de vaste prijsafspraak uitsluitend toeziet op het honorarium. Reiskosten worden doorbelast op basis van € 0,50 per kilometer.

6.12     De (uren)administratie van Huurrechtjurist De Jong B.V. geldt tussen de opdrachtgever en Huurrechtjurist De Jong B.V. als bewijs van hetgeen aan honorarium aan Huurrechtjurist De Jong B.V. is verschuldigd, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

6.13     Huurrechtjurist De Jong B.V. factureert elektronisch en verzendt facturen aan het door de opdrachtgever bekendgemaakte e-mailadres.

6.14     Als een vaste prijs is overeengekomen, factureert Huurrechtjurist De Jong B.V. de opdrachtgever het overeengekomen bedrag voor aanvang van de te verrichte werkzaamheden. Als geen vaste prijs is overeengekomen, factureert Huurrechtjurist De Jong B.V. de opdrachtgever tussentijds, in beginsel maandelijks, het honorarium voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten. Facturen worden in dat geval voorzien van een deugdelijke specificatie van de verrichte werkzaamheden en bestede tijd. Bestede tijd wordt gespecificeerd in tijdseenheden van 6 minuten, waarbij de bestede tijd die minder dan een volledige tijdseenheid omvat, naar boven wordt afgerond. Voor afzonderlijke handelingen kunnen afzonderlijke tijdseenheden van minimaal 6 minuten in rekening worden gebracht.

6.15     Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk door Huurrechtjurist De Jong B.V. te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan alle rechten terzake komen te vervallen. De aldus ingediende bezwaren worden door Huurrechtjurist De Jong B.V. in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

6.16     Huurrechtjurist De Jong B.V. is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen voor honorarium of kosten die de opdrachtgever verschuldigd is of zal worden, alvorens Huurrechtjurist De Jong B.V. gehouden is (verder) te presteren. Een voorschot wordt verrekend bij de laatste factuur voor de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft, tenzij Huurrechtjurist De Jong B.V. anders bepaalt. Huurrechtjurist De Jong B.V. is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten zo lang geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

6.17     Alle tarieven en kosten zijn exclusief btw.

 1. Betaling, rente en kosten

7.1       Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN LT93 3250 0436 3717 9166 (BIC: REVOLT21) (Revolut Bank UAB) ten name van Huurrechtjurist De Jong B.V. te Almere. Een voorschotfactuur of een factuur voor spoedeisende werkzaamheden op basis van een vaste prijsafspraak dienen binnen uiterlijk 2 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Als evenwel betaling per omgaande is vereist (zie artikel 5.16), kan de betalingstermijn van een voorschotfactuur ook op 0 dagen worden gesteld.

7.2       Door het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de opdrachtgever een consument is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van Huurrechtjurist De Jong B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Huurrechtjurist De Jong B.V. is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

7.3       Als de opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, komen naast de hoofdsom en rente alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente met een minimum van € 250, tenzij de opdrachtgever een consument is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

7.4       In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden door de opdrachtgever gedane betalingen steeds toegerekend aan de oudste vordering. Betalingen strekken eerst in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.5       Kortingen, van welke aard ook, gelden slechts onder voorwaarde van stipte nakoming van de (betalings)verplichtingen door de opdrachtgever. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle verleende kortingen en is de opdrachtgever het gebruikelijke tarief, vermeerderd met rente en kosten, aan Huurrechtjurist De Jong B.V. verschuldigd.

7.6       In geval van liquidatie, (aanvraag van het) faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de opdrachtgever wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Huurrechtjurist De Jong B.V. is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

7.7       Over ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen gelden wordt geen rente vergoed.

7.8       Vreemde valuta worden bij aanvang van de zaak omgerekend in euro tegen de alsdan geldende koers. De behandeling van de zaak vindt vervolgens plaats op basis van het in euro omgerekende bedrag. Eventuele daarbij of daarna ontstane koers- of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 1. Aansprakelijkheid

8.1       Iedere aansprakelijkheid van Huurrechtjurist De Jong B.V. en van de aan Huurrechtjurist De Jong B.V. verbonden (rechts)personen is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Het verzekerd bedrag onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt maximaal € 500.000 per aanspraak.

8.2       De verzekeraar voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid is SuperGarant Assuradeuren B.V. als gevolmachtigde van Hiscox SA, gevestigd te Leidschendam. De dekking voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid geldt wereldwijd met uitzondering van aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig gemaakt in de USA en/of Canada en/of waarop het recht van de USA en/of Canada van toepassing is.

8.3       Huurrechtjurist De Jong B.V. is niet aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.

8.4       Huurrechtjurist De Jong B.V. is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de opdracht. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.5       Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Huurrechtjurist De Jong B.V. in verband met de uitvoering van de opdracht in ieder geval na 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.

8.6       De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

8.7       Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering onverhoopt niet mocht uitbetalen, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat door Huurrechtjurist De Jong B.V. in verband met de uitvoering van de opdracht in rekening is of wordt gebracht.

 1. Auteursrecht

9.1       Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Huurrechtjurist De Jong B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet op de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken, zoals adviezen, brieven, contracten, handleidingen en processtukken.

9.2       De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief recht om de vervaardigde werken in zijn eigen organisatie te gebruiken voor het bij de opdracht overeengekomen doel.

9.3       Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurrechtjurist De Jong B.V. niet toegestaan om de vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen.

 1. Contractoverneming

10.1     De opdrachtgever verleent Huurrechtjurist De Jong B.V. bij voorbaat onherroepelijk toestemming om de tussen hen bestaande rechtsverhouding over te dragen in geval Huurrechtjurist De Jong B.V. haar onderneming geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt.

 1. Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1      Klachten worden behandeld conform de kantoorklachtenregeling zoals vermeld op https://koppert.legal/klachten/. Een klachtprocedure heeft geen consequenties voor de bevoegdheid van de rechter of ontvankelijkheid van partijen in een gerechtelijke procedure en laat eventuele rechtsmaatregelen derhalve onverlet.

11.2      Op de rechtsverhouding tussen Huurrechtjurist De Jong B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.3      De bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland locatie Lelystad is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de opdrachtgever en Huurrechtjurist De Jong B.V. kennis te nemen. Huurrechtjurist De Jong B.V. blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden zijn op 12-06-2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 0012-2968. Op verzoek sturen wij u graag een papierenafschrift toe.